de zeven gaten

  • Beelden
  • Kaart
  • Informatie
overzicht foto

De Zeven Gaten

Het gebied de 'Zeven Gaten' is een stuk buitendijks land gelegen langs het boezemwater de Zweth, tussen de Kromme Zweth en de Zwethweg. Door de aanleg van de Noordlierdijk (al voor 1200) werd dit gebied afgesloten van de noordelijke Lee-arm. Omdat er geen nieuw slib kon worden aangevoerd, bleef dit gebied moerassig. De zeven brede sloten (gaten in de volksmond) zijn overblijfselen van waterpartijen. Het gebied behoorde bij de toenmalige boerderij die het dichtst bij de Noordlierweg lag en later Hofzicht werd genoemd

Landmeter Krukius tekende dit gebied nauwkeurig in 1712. De huidige situatie kan heel goed worden bekeken met Google Maps en laat zien dat de situatie van de Zeven Gaten onveranderd is. Het gebied kent een rijke flora en fauna door de aanwezigheid van veel water, bomen en het onbespoten land, waarop ook geen kunstmest werd gebruikt. Ganzen, eenden en weidevogels bevolken dit gebied graag. De aanwezigheid wordt nog versterkt door de naastliggende Wollebrand waterberging, aan de overzijde van de Zweth.

Het gebied behoorde vóór de gemeentelijk herindeling in Westland en Midden-Delfland tot de gemeente Schipluiden. Na de herindeling in 2004 ging het gebied naar de nieuwe gemeente Westland. Historische verenigingen zijn bezorgd over het voortbestaan van dit bijzondere gebied. 

De eigenaar en beheerder van het gebied, de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, heeft het terrein kunnen uitbreiden door 1,5 hectare aanliggend grasland aan te kopen. Het verworven perceel wordt omgevormd tot paaiplaats voor vissen, in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland.

Voor de natuur betekent dit een nieuwe impuls. Door het gebied te verlagen en in het voorjaar onder water te zetten kan de snoek eitjes gaan afzetten aan het lange gras. De kwaliteit van het boezemwater zal door een hogere snoekstand verbeteren. Een teveel aan brasem en andere witvis kan tot troebel water leiden. Roofvissen als snoek kunnen de aanwas van witvis in toom houden. Insecten en vogels zullen ook profiteren van de nattere omstandigheden.

In de zomer wordt het waterniveau verlaagd en kunt u hier naar grazende dieren kijken. Het gebied is nu alleen te bekijken vanaf fietspad Groeneveld of de Noord-Lierweg. Na aanleg van de vispaaiplaats komt er een picknickbank te staan, met een informatiebord voor recreanten.

U bent hier